OVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “ STAND STRONG SPORT”, GEVESTIGD TE ZWIJNDRECHT.

Algemeen                                                                                                                                                               

1.Onder “Stand Strong Sport” wordt in deze voorwaarden verstaan: “Stand Strong Sport” eenmanszaak.

2.“Stand Strong Sport” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 58892451.

3. Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door “Stand Strong Sport” een overeenkomst is aangegaan.

4. De cliënt krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op de website, dan wel schriftelijk.

5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, o­ffertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen “Stand Strong Sport” en cliënt(en).

 

Aansprakelijkheid                                                                                                                                                        

6.“Stand Strong Sport” is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden. De sporter is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van “Stand Strong Sport”.

7. Sporters krijgen de mogelijk om tijdens de buiten trainingen zijn of haar eigendommen in te leveren. Het inleveren van persoonlijke eigendommen is op eigen risico. Stand Strong Sport is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

8. Voor trainingen/ cursussen die buiten de schuld van Stand Strong Sport door bijzondere omstandigheden geen doorgang kunnen vinden, zullen geen kosten worden geretourneerd.

9.“Stand Strong Sport” heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting. De cliënt kan “Stand Strong Sport” niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

10. “Stand Strong Sport” is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de sporter (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor “Stand Strong Sport” niet verantwoordelijk gehouden kan worden).

11. Er is sprake van overmacht als: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgmaatregelen niet konden worden vermeden. Hierbij draagt ieder zijn schade.

 

Uitvoering van de opdracht: “Groepslessen Stand Strong Sport                                                                                                    

12. “Stand Strong Sport” voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

13.Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft “Stand Strong Sport” het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren.

14. De cliënt is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt

15. De cliënt is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

 

Verplichtingen Stand Strong Sport

16.Stand Strong Sport is gesloten op erkende feestdagen. Men dient het lesgeld normaal door te betalen, ook tijdens de vakanties.

17.Stand Strong Sport is vrij om een aangepast rooster te maken voor de vakanties.

18. De groepslessen vinden doorgang bij 4 deelnemers. Bij minder dan 4 deelnemers wordt de groepsles gestaakt.

19. De groepslessen wordt op reguliere tijden gegeven. Met uitzondering van feestdagen of noodweer. Wij baseren dit op de uitkomst van het KNMI. Bij code oranje of hoger zal “Stand Strong Sport” de training annuleren en/of staken.

 

Verplichtingen deelnemer

20. Het is de cliënt niet toegestaan deel te nemen aan de activiteiten van Stand Strong Sport, indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

21. De cliënt dient aanwijzingen van Stand Strong Sport c.q. de door hen aangestelde medewerkers op te volgen.

22. De cliënt  kan zijn of haar training niet overdragen aan een andere deelnemer. Bij een niet tijdige opzegging.

 

Abonnementsduur, ontbinding en verhindering

23. De cliënt heeft de keuze uit drie abonnementsvormen. Een 3- maandenkaart, een 6 -maandenkaart of een 12- maandenkaart. Ook is er de mogelijkheid om een strippenkaart aan te scha­ffen. De deelnemer heeft de keuze uit een 10 strippenkaart.

24. Een 10 strippenkaart geeft toegang tot alle groepslessen en heeft een geldigheidsduur van 4 maanden. Een strippenkaart kan niet tijdelijk stopgezet worden en is strikt persoonlijk.

25. De 3- maandenkaart heeft een minimale looptijd van 3 maanden. De 6- maandenkaart heeft een minimale looptijd van 6 maanden. De 12-maandenkaart heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar.

26. Wanneer de cliënt vroegtijdig stopt voor het aflopen van zijn of haar lidmaatschap heeft de deelnemer geen recht op enige restitutie, tegoed of verplaatsing/vervanging. Bij afwezigheid vanaf 1 jaar word een lid automatisch uitgeschreven. Opzegging dient per e-mail te worden aangegeven.

 

Tarieven                                                                                                                                                                                    

27. Iedere cliënt heeft de mogelijkheid om éénmalig een gratis proefweek te komen doen en vrijblijvend deel te nemen.

28. Voor de tarieven verwijzen wij je naar de website.  De tarieven zijn inclusief BTW.

30. “Stand Strong Sport” behoudt zich het recht voor haar tarieven zonder opgaaf van reden te wijzigen. Bij wijziging van de tarieven dient “Stand Strong Sport” haar cliënt(en) s minimaal één maand van te voren bekend te maken.

 

Betalingsvoorwaarden                                                                                                                                                     

31. Stand Strong Sport maakt gebruik van een ledenadministratie software genaamd Fitmanager.

32. Wanneer een cliënt start bij Stand Strong Sport wanneer de maand al is begonnen dan zullen de resterende kosten via Fitmanager worden gefactureerd aan de cliënt.

33. Na de factuurperiode zal de maandelijkse contributie uitsluitend via automatische incasso worden voldaan. In geval van storneren worden er incassokosten in rekening gebracht conform de Wet op Incassokosten.

34. Stand Strong Sport heeft het recht deelname van de cliënt aan een training/ cursus te weigeren, indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of zich op enigerlei wijze heeft misdragen

 

Gekozen recht en jurisdictie

Op deze voorwaarden, de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit of samenhangen met de (uitvoering van) overeenkomst, de voorwaarden of enige verplichting daaraan gerelateerd, zullen indien zij niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost uitsluitend aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Stand Strong Sport betreffende de deelname van een groepsles. 

PRIVACYVERKLARING

Stand Strong Sport vindt een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen. 

Stand Strong Sport, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon:
Samantha Ravestein is de Functionaris Gegevensbescherming van Stand Strong Sport zij is te bereiken via info@standstrongsport.nl of 06-29762730. Stand Strong Sport staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer: 58892451 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stand Strong Sport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@standstrongsport.nl, om de situatie op te lossen. Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@standstrongsport.nl

Stand Strong Sport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Stand Strong Sport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Stand Strong Sport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stand Strong Sport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen. 


Whatsapp en Social-Media:
Stand Strong sport registreert de chatgesprekken van zijn WhatsApp-service en andere social-mediakanalen niet en deel of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.
We gebruiken WhatsApp, Facebook en Instagram om informatie te delen en reclame te maken over onze activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stand Strong Sport neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stand Strong Sport) tussen zit. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Google Analytics
De website van Stand Strong Sport maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stand Strong Sport en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@standstrongsport.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stand Strong Sport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens beveiligen:
Stand Strong Sport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@standstrongsport.nl